Условия за пазаруване

При регистрация е необходимо да се запознаете с долупосочените условия за ползване на www.filstar.com. Регистрирането в нашия сайт Ви дава възможност да използвате максимално функционалностите на сайта, да получавате актуална информация от нас, както и да закупите желаната от Вас стокa.

Общи условия за регистрация на клиенти
Общи условия за ползване на сайта, поръчка и доставка
Защита на лични данни
Рекламна информация
Достъп до www.filstar.com
Въпроси и предложения
Пазаруване като потребител на дребно
Пазаруване като търговец на едро
Промяна на общите условия и правила

Общи условия за регистрация на клиенти

1. Общи положения

а) Всеки посетител има право да се регистрира и да направи поръчка през онлайн магазина на Filstar като потребител на дребно или ТЪРГОВЕЦ на едро. Той за краткост ще бъде наричан КЛИЕНТ, а предлагащия услугата - ТЪРГОВЕЦ.

б) С попълването на регистрационната форма, вие се съгласявате с общите условия на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ ще пази личните Ви данни според Регламента на Европейския парламент (повече в т.III) и ще защитава интересите Ви като КЛИЕНТ, които са пряко свързани с основната дейност на възникналите взаимоотношения.

в) Под основна дейност на възникналите взаимоотношения се има предвид услугата, която ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя, а КЛИЕНТЪТ (потребителят) е готов да заплати, а именно възможността за онлайн поръчка на предлаганата гама продукти от ТЪРГОВЕЦА.

2. Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

а) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава коректно и своевременно да обработва и изпълнява направените през сайта поръчки. А когато е необходимо, ще се свърже за доуточняване на поръчката с КЛИЕНТА.

б) Въведените лични данни на КЛИЕНТА ще бъдат надлежно съхранявани и обработвани само според нуждите на предлаганата услуга, в това число и за обратна връзка. Предаването им на трети лица се ограничава дотолкова, доколкото са необходими на доставчика (куриера) за фактическото осъществяване на поръчката на КЛИЕНТА.

в) ТЪРГОВЕЦЪТ се грижи за истинността на обявените продукти, описания и цени на сайта filstar.com, а при възникнали грешки, трябва да уведоми засегнатите страни.

г) ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да спира/променя достъпа на даден регистриран КЛИЕНТ до онлайн магазина, ако сметне, че това е необходимо. КЛИЕНТЪТ ще получи известие за което.

3. Права и задължения на КЛИЕНТА

а) КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави част от личните си данни, необходими за извършване на желаната услуга. Данните трябва да са коректни и пълни. При промяна на част от тях, се задължава своевременно да уведоми ТЪРГОВЕЦА или да направи сам необходимите корекции в своя профил.

б) КЛИЕНТЪТ е запознат с необходимостта част от предоставените от него лични данни да бъдат предадени на трети лица, с цел осъществяване на поръчката (услугата, която ТЪРГОВЕЦЪТ предлага). Това са: имена, телефон, адрес за доставка.

в) При желание от негова страна може по всяко време да поиска от ТЪРГОВЕЦА заличаване на своя профил и лични данни, стига това да не е по време на изпълнение на поръчка. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да изпрати писмо до personaldata@filstar.com със заглавие Отписване.

г) По всяко време може да откаже получаване на рекламна информация от ТЪРГОВЕЦА.

д) При направена поръчка КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати нейната стойност по предварително уговорения начин.

Общи условия за ползване на сайта, поръчка и доставка

Всеки посетител на сайта може свободно да разглежда предлаганата гама продукти, но само регистрирани такива могат да поръчват през онлайн формата за поръчки. Регистрацията създава личен профил на КЛИЕНТА, където той може да следи своята история като потребител на сайта.

Всеки КЛИЕНТ, който се е регистрирал като тип потребител "на дребно” може да влезне със своето потребителско име и парола веднага и да направи своята онлайн поръчка.

Всеки КЛИЕНТ, който се е регистрирал като тип потребител "дистрибутор на едро" е нужно да изчака да бъде оторизиран, за да може да влезе със своето потребителско име и парола. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да реши дали да оторизира подобна заявка или не. И в двата случая КЛИЕНТЪТ ще получи известие по е-майл. При отказ от оторизация личните данни на КЛИЕНТА ще бъдат унищожени (заличени) в рамките на 2 работни дена.

ТЪРГОВЕЦЪТ не може да даде гаранция, че достъпът до онлайн магазина е постоянен и непрекъсващ, поради технически причини.

ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да коригира цените на своите продукти във всеки един момент, без да се налага да уведомява КЛИЕНТА за промяната. Новите цени стават актуални веднага.

Защита на лични данни

Регистрацията в онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА www.filstar.com последващите поръчки през него изискват споделяне на определени лични данни от страна на КЛИЕНТА.

Според Регламена на Европейския парламент и на Съвета, засягащ “общите правила за защита на личните данни” (GDPR), влизащ в сила на 25 май 2018 г., обработването, съхранението и изтриването на лични данни е приоритет за ТЪРГОВЕЦА и той се задължава да прилага и спазва всички правни разпоредби, свързани със защитата на лични данни. А именно:

- да съхранява и обработва данни, при изричното съгласие на собствениците на такива;

- да осигури защита на достъпа до тях от нежелани трети лица;

- да ги криптира;

- да не продава и/или предава лични данни към трети лица, без изричното съгласие на собствениците им и когато това не засяга основната дейност на ТЪРГОВЕЦА.

- да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 48 ч.

- да не нарушава други принципи относно правата на човека и да прилага успоредно всички закони, засягащи интересите на личността.

1. Лични данни могат да бъдат събирани (и съхранявани) с цел осъществяване на основната дейност на ТЪРГОВЕЦА, а именно осъществяване на електронна търговия. Такива могат да бъдат заличавани (изтривани) при поискване от страна на КЛИЕНТА в рамките на 48 часа или след приключване на дадена поръчка, ако тя е в ход към момента на поискване. Ако КЛИЕНТЪТ желае данните му да бъдат заличени, трябва да изпрати писмо до personaldata@filstar.com със заглавие Отписване.

2. Лични данни, обект на съхранение са: имена, телефон за връзка, имейл, адрес за кореспондеция (в т.ч. пощенски код, град, област). КЛИЕНТИТЕ на сайта имат достъп до тях и могат да ги редактират или изтриват част от тях по всяко време.

3. Във връзка с осъществяването на доставка на направената поръчка ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя част от личните данни на КЛИЕНТА на трети лица - доставчици. КЛИЕНТЪТ е дал своето съгласие, за което, предварително. Той по всяко време може да изисква достъп до данните, които са предоставени на трети лица, както и кой са тези трети лица.

4. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава, че предоставената лична информация няма да бъде разкривана, предавана, обменяна или публикувана никъде на сайта, като в допълнение на това няма да бъде предоставяна на други сайтове. Изключение може да се направи само при условие, че е получено изрично разрешение от потребителя или ако съответната информация е необходима на българските законодателни органи.

При нарушаване съприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива www.filstar.com ще уведоми компетентните органи (в случая КЗЛД) в рамките на 72 часа, както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

ОТ ”ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”:

“Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автомачни или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

“Трето лице” е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от обработващия лични данни и от лицата, които под пряко ръководство на администратора или обработващия имат право да обработват лични данни.

“Съгласие на физическото лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информационно волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

Рекламна информация

Регистрирайки се като потребител на www.filstar.com, Вие може да получавате информация под формата на електронни писма и съобщения относно рекламни брошури, промоции, месечен Filstar бюлетин. Ако желаете да прекратите получаването на подобна информация, може да заявите това тук.

Достъп до www.filstar.com

За да използвате www.filstar.com като регистриран потребител, Вие трябва да се съгласите с условията по време на Вашата регистрация. Ако не сте съгласни с някое от нашите условия, може да се откажете да се регистрирате в нашия сайт. След като Вашата регистрация е успешна, приемаме, че сте съгласни с описаните условия.

Всеки потребител, който се регистрира като тип потребител на дребно може да се логне в www.filstar.com веднага, след като е получил съобщение за успешна регистрация. Всеки потребител, който се е регистрирал като тип потребител дистрибутор на едро е нужно да изчака да бъде оторизиран, за да може да се логне със своето потребителско име и парола. Filstar запазва правото си да реши дали да оторизира подобна заявка за регистрация или да я отмени. И в двата случая регистриралият се потребител, като дистрибутор на едро, ще получи известие по е-майл – потвърждение за успешна оторизация или отказ за достъп като дистрибутор на едро. Filstar запазва правото си да спира/променя достъпа на даден потребител до www.filstar.com ако сметне, че това е необходимо.

Filstar не може да даде гаранция, че достъпът до www.filstar.com е постоянен и непрекъсващ.

Filstar не може да даде гаранция, че всичката информация, предоставяна на www.filstar.com не съдържа грешки и пропуски.

Filstar запазва правото си да коригира цените на своите продуктите във всеки един момент, когато сметне за нужно, без да се налага да уведомява своите регистрирани потребители.

Въпроси и предложения

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания.
За контакти може да се свържете се с нас на следния е-mail адрес:
Е-mail: mail@filstar.com

или на телефонен номер 0884 742 185.

Пазаруване като потребител на дребно

Условия за пазаруване:

КЛИЕНТЪТ трябва да се регистрира като тип потребител "на дребно”. След успешна регистрация КЛИЕНТЪТ може да влезне в своя профил през бутона ВХОД. КЛИЕНТЪТ вече има индивидуален клиентски профил, с индивидуално потребителско име и парола и възможност да пазарува онлайн.

Пазаруването се осъществява чрез добавяне на желани продукти в кошницата, чрез въвеждане на точен адрес за доставка, имена и телефон за връзка, които ще бъдат предоставени на доставчиците за финализиране на услугата. Всички цени са в български лева, с включен ДДС. Цената на транспортните разходи се пресмята отделно и не е включена в стойността на поръчката.

Всяка поръчка, която КЛИЕНТЪТ направи, се регистрира с уникален пореден номер. За да провери своите текущи и вече изпълнени поръчки КЛИЕНТЪТ трябва да отвори страница – ПОРЪЧКИ през профила си.

В рамките на два работни дена представител на ТЪРГОВЕЦА ще обработи поръчката на КЛИЕНТА и ще се свърже с него за потвърждение по телефона или на посочения е-майл адрес. Ако поради някаква причина наличността на някой от посочените от КЛИЕНТА продукти за закупуване е изчерпана/недостатъчна, за да покрие получената заявка, този продукт ще бъде премахнат/количеството ще бъде намалено до наличното. ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира КЛИЕНТА за всяка промяна по неговата поръчка, когато ТЪРГОВЕЦЪТ се свърже с КЛИЕНТА по телефона или на посочения е-mail адрес за връзка.

Заплащането на поръчката става чрез наложен платеж при получаване на пратката или по банков път, ако последното е уговорено предварително.

При изпращането на закупените стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ използва куриерските услуги на фирма Econt или Speedy. Всяка една пратка се изпраща използвайки възможно най-изгодната икономична тарифа, която Econt или Speedy може да предложи. Ако КЛИЕНТЪТ предпочита да получи стоката си в офис на Econt или Speedy, тази информация трябва да се включи в полето за коментар при изпращането на поръчката.

Ако КЛИЕНТЪТ желае да направи корекция на своята поръчка, може да изпрати е-майл до mail@filstar.com или да се свържете с ТЪРГОВЕЦА в работно време на телефон 0884 742 185. Желаната корекцията може да се уточни и когато ТЪРГОВЕЦЪТ се свърже с КЛИЕНТА за потвърждение на поръчката.

Корекция на поръчка не е възможна след потвърждение за пращане на стоката!

Предаването на стоката от ТЪРГОВЕЦА на куриерската служба се извършва в рамките на същия работен ден, ако поръчката е била потвърдена преди 15:00 часа. Срокът за доставка на стоката на територията на България е от 24 часа до 7 работни дни в зависимост от куриерската фирма, населеното място за получаване на пратката и избрания вид услуга. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката.

При получаване на доставката КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери съдържанието на получената стока – дали стоката съответства на това, което е поръчано и няма евентуални повреди. При получаване на неправилна/дефектна стока, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми веднага ТЪРГОВЕЦА.

Връщане на стока: Според правилата на ЕС КЛИЕНТЪТ има право да върне или замени закупената стока в рамките на 14 дни по каквато и да е причина и без да е необходимо да даде обоснование. Този „срок за отказ" изтича 14 дни след получаването на стоката. КЛИЕНТЪТ трябва да върне неизползваната стока на ТЪРГОВЕЦА в рамките на 14 дни, след като го е информирал, за което. Заплатената сума се връща в рамките на14 дни от получаването на върнатата стока или от получаване на доказателство, че КЛИЕНТЪТ я е изпратил обратно. При връщането на стоката, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати транспортните разходи за получаване и връщане на стоката и да включи касовата бележка от покупката (ако желае, КЛИЕНТЪТ може да си я копира). Възстановяването на сумата към КЛИЕНТА се извършва чрез наложен платеж с куриерска фирма ЕКОНТ.

Пазаруване като ТЪРГОВЕЦ на едро

КЛИЕНТЪТ трябва да се регистрира като тип потребител "дистрибутор на едро" и да изчака да бъде оторизиран от ТЪРГОВЕЦА. След като получи потвърждение за успешна оторизация от ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ се сдобива с индивидуален клиентски профил, с индивидуално потребителско име и парола, достъп до цени на едро на продуктите, складова наличност, както и друга полезна информация.

Пазаруването се осъществява чрез добавяне на желани продукти в кошницата, чрез въвеждане на точен адрес за доставка, имена и телефон за връзка, които ще бъдат предоставени от ТЪРГОВЕЦА на доставчиците за финализиране на услугата. Всички цени са в български лева, с включен ДДС. КЛИЕНТЪТ ще може да види две цени - на едро и дребно. Като оторизиран дистрибутор на ТЪРГОВЕЦА, КЛИЕНТЪТ закупува стоката на предложената цена на едро с ДДС. Всяка поръчка, която КЛИЕНТЪТ изпрати, се регистрира с уникален пореден номер. КЛИЕНТЪТ може да провери своите поръчки от страница – Поръчки през профила си.

В рамките на два работни дни представител на ТЪРГОВЕЦА ще обработи поръчката на КЛИЕНТА и ще изпрати потвърждение за нейния статус на посочения от КЛИЕНТА e-mail или телефон за контакти. Ако поради някаква причина наличността на някой от посочените от КЛИЕНТА продукти за закупуване е изчерпана, КЛИЕНТА ще бъде уведомен по телефона или ще получи e-mail с документ, в който са отразени наличните продукти, като новата крайна сума на поръчката ще бъде потвърдена от ТЪРГОВЕЦА.

КЛИЕНТЪТ може да направи корекция на своята поръчка като незабавно след пускането на поръчката се свърже с ТЪРГОВЕЦА на долупосочените телефони, като предостави номера на поръчката, която желае да коригира:

032/62-55-20

0884/62-55-20

0893/62-55-20

0878/62-55-20

Корекция на поръчка не е възможна след потвърждение за пращане на стоката!

Всички поръчки се изпращат до посочения от КЛИЕНТА адрес или офис на куриера.

При условие, че КЛИЕНТЪТ не желае да използва куриерки услиги, а предпочита да вземе пратката си от офиса на ТЪРГОВЕЦА след като тя е подготвена, КЛИЕНТЪТ трябва да въведе нужната информация в поле „Коментари“.

Промяна на общите условия и правила

1. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя общите условия и в 7 дневен срок да обяви промените публично.

2. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница и всеки потребител и посетител на сайта ще има достъп до тях.